• Β. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ / Μ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ, Κρατικές ενισχύσεις υπό οριακές συνθήκες υγειονομικής κρίσης, ΔΕΕ 6/2020, σ. 641.