Στόχος του Εργαστηρίου είναι η συνεχής καταγραφή και αποτίμηση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην ελληνική κοινωνία και η παροχή εξειδικευμένων νομικών απαντήσεων προς δημοσίους και/ή ιδιωτικούς φορείς σε ζητήματα που αφορούν τις επιπτώσεις των μέτρων καταπολέμησης της πανδημίας σε καίριους τομείς του ενωσιακού δικαίου.